• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene Voorwaarden

VOORWAARDEN & BEPALINGEN

 


Algemene voorwaarden voor de verkoop van AROWONEN WEBSHOP B.V.

Invoering

Door een bestelling te plaatsen op www.arowonen.nl, accepteert u dat u een product koopt onder de volgende algemene voorwaarden van Aro Wonen(Algemene voorwaarden).

De Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing tussen u en AROWONEN wanneer u een bestelling plaatst via de website (www.arowonen.nl) of wanneer u deze gebruikt.

De algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant van AROWONEN. Lees deze aandachtig door. We raden u ook aan de algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen.

 

1. Definities

AROWONEN WEBSHOP B.V. een B.V. naar Nederlands recht, gevestigd in Arnhem (Nederland) en bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 82343810.
Site: de website www.arowonen.nl en al zijn sub domeinen.
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Aro Wonen.
Product(en): het product(en) zoals aangeboden op de site.
Overeenkomst: elke regeling of overeenkomst tussen Aro Wonen en de Klant waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene voorwaarden: de huidige algemene voorwaarden van Aro Wonen.

 

2. Toepasselijkheid 

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van en overeenkomsten met Aro Wonen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien de Klant andere bepalingen of voorwaarden van toepassing verklaart in zijn bestelling, bevestiging of via een ander communicatiemedium, binden dergelijke bepalingen alleen aan Aro Wonen indien en voor zover Aro Wonen deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

3. Prijzen en informatie

3.1 Alle prijzen zoals weergegeven op de site en op ander materiaal afkomstig van Aro Wonen zijn inclusief belastingen en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld op de site.

3.2 Indien verzendkosten in rekening worden gebracht, worden deze duidelijk op de site vermeld voordat de overeenkomst wordt gesloten. De verzendkosten worden apart weergegeven in het bestelproces.

3.3 De inhoud van de site is met de grootste zorg samengesteld. Aro Wonen kan echter niet garanderen dat alle informatie op de site te allen tijde correct wordt weergegeven en/of volledig is. Alle prijzen en andere informatie die op de site en op ander materiaal van Aro Wonen wordt weergegeven, kunnen typefouten en/of programmeerfouten bevatten. Aro Wonen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke typografische en/of programmeerfouten en behoudt zich het recht voor om dergelijke fouten te allen tijde te corrigeren.

3.4 Aro Wonen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen tussen de kleur/textuur van het Product ten op zichte van het Product zoals weergegeven op de Site.

 

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de Klant het aanbod van Aro Wonen aanvaardt, welk aanbod onderworpen is aan de Algemene Voorwaarden.

4.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Aro Wonen ook de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg.

4.3 Indien blijkt dat de Klant bij het accepteren of anderszins aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Aro Wonen het recht zijn verplichtingen op te schorten totdat de juiste gegevens van de Klant zijn ontvangen.

4.4 Aro Wonen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de bestelling van een Klant zonder opgave van redenen te weigeren.

 

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Zodra Aro Wonen de bestelling van een Klant heeft ontvangen en de aanvaarding daarvan heeft bevestigd, zal deze de producten overdragen aan het transportbedrijf zoals gekozen door Aro Wonen. Het transportbedrijf stuurt de producten vervolgens naar de Klant.

5.2 Aro Wonen is bevoegd om derden in te schakelen bij de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

5.3 De site bevat informatie over de wijze van levering van de producten en een schatting van de termijn waarin de producten aan de klant worden geleverd.

5.4 Indien Aro Wonen niet in staat is de producten binnen dertig (30) dagen na de bevestiging van acceptatie van de bestelling te leveren, zal zij de Klant hiervan op de hoogte brengen. In een dergelijk geval kan de Klant besluiten om ofwel een nieuwe leverdatum overeen te komen of de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Aro Wonen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in het leveringsproces.

5.5 Aro Wonen adviseert de Klant om de Producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken binnen twee (2) dagen na levering per e-mail te melden.

5.6 Zodra het Product is afgeleverd op het door de Klant opgegeven afleveradres, gaat het risico van het Product volledig over op de Klant.

 

6. Intrekking / Retour

6.1 De Klant heeft het recht om het Product binnen veertien (14) dagen na levering van het Product aan de verkoper te retourneren.

6.2 De Klant moet Aro Wonen & Slapen op de hoogte brengen van zijn wens om het Product te retourneren door een retour aan te vragen via de mail [email protected] binnen de bovengenoemde periode van veertien (14) dagen nadat het Product aan de Klant is geleverd. Deze aanvraag moet de volgende informatie bevatten: bestelnummer, naam, telefoonnummer, e-mailadres, titel product met het aantal en afleveradres. Na ontvangst van deze e-mail verstrekt Aro Wonen een Retour Autorisatie-nummer (“RA-nummer “) aan de Klant. De klant draagt de kosten voor verzending van de producten naar Aro Wonen.

6.3 Geretourneerde producten moeten ongebruikt, onbeschadigd zijn en worden geretourneerd in de originele ongeopende verpakking met de originele pakbon. Retourzendingen die niet aan alle bovengenoemde voorwaarden voldaan, worden niet geaccepteerd. In verband met hygiëne kan servies, Textiel niet geretourneerd worden, dat geldt ook voor alle vormen van SALE-items. Indien u twijfelt aan een van de boven genoemde items, adviseren wij u voor uw online aankoop te voltooien, een bezoek aan onze winkel te Arnhem te brengen om het item te bekijken. 

6.4 De Klant is verantwoordelijk voor de gekozen verzendwijze van de retours. Het risico van het Product gaat over op Aro Wonen wanneer Aro Wonen het Product heeft ontvangen. Dit betekent dat Aro Wonen niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor retours die (bijvoorbeeld) verloren gaan en/of beschadigd raken bij het retourneren. We raden u daarom aan de retourzending zorgvuldig in te pakken, wij attenderen erop gebruik te maken van het originele verpakkingsmateriaal, en de status van de retourzending voor het pakket met de geretourneerde producten in de gaten te houden. Aro Wonen maakt geen uitzonderingen op dit beleid.

6.5 Na ontvangst en acceptatie van de geretourneerde producten zal Aro Wonen het totale aankoopbedrag binnen dertig (30) dagen aan de klant terugbetalen.

6.6 Als u voor de optie ophalen in de winkel kiest en indien u besluit om uw online aankoop mee naar huis te nemen, komen de online retour voorwaarden te vervallen en geldt ons winkel beleid.

7. Betaling

7.1 De Klant betaalt de verschuldigde bedragen aan Aro Wonen in overeenstemming met het bestelproces en via de op de Site geselecteerde betaalmethode. Aro Wonen is vrij om elke betaalmethode van zijn keuze aan te bieden en kan deze betaalmethoden op elk moment wijzigen.

 

8. Garanties & Conformiteit

8.1 Aro Wonen garandeert dat de Producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik, zoals beschreven op de Site.

8.2 Aro Wonen biedt alleen garanties voor producten die op de site of in de winkel zijn gekocht en alleen vergezeld gaan van een geldig ontvangstbewijs of aankoopbewijs.

 

9. Klachtenbehandeling

9.1 Als de Klant klachten heeft met betrekking tot een Product (in overeenstemming met artikel 8 getiteld, “Garanties & Conformiteit”), of met betrekking tot andere aspecten van de Site of de service van, kan hij een klacht indienen per e-mail. De contactgegevens van Aro Wonen worden verstrekt aan het einde van de Algemene Voorwaarden.

9.2 Aro Wonen zal zo snel mogelijk, en in elk geval binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht, op de klacht reageren. Als Aro Wonen niet in staat is binnen deze periode een inhoudelijke reactie op de klacht te formuleren, bevestigt Aro Wonen de ontvangst van de klacht binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht en geeft een indicatie van de termijn waarbinnen deze verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie aan de Klant te kunnen geven.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van Aro Wonen ten opzichte van de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot een vergoeding die niet hoger is dan de prijs die voor die specifieke Overeenkomst is bepaald (inclusief btw en verzendkosten).

10.2 Aro Wonen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of verliezen, waaronder, zonder beperking, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in dit artikel 10, is Aro Wonen niet aansprakelijk, ongeacht de gronden waarop een actie of procedure kan worden gebaseerd. De beperkingen uiteengezet in dit artikel 10.3, vervallen echter van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van een opzettelijke daad of grove nalatigheid van Aro Wonen.

10.4 Aro Wonen is slechts aansprakelijk jegens de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst indien de Klant onverwijld schriftelijk ingebrekestelling geeft aan Aro Wonen, waarin een redelijke termijn wordt bepaald waarin Aro Wonen de mogelijkheid heeft om de ingebrekestelling te herstellen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de ingebrekestelling te bevatten, zodat Aro Wonen in staat is adequaat te reageren en/of adequaat te handelen.

10.5 Elke gebeurtenis die aanleiding geeft tot schadevergoeding is altijd onderworpen aan de voorwaarde dat de Klant de schade of verlies zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de schade is ontstaan, schriftelijk aan Aro Wonen heeft gemeld.

10.6 Aro Wonen is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die de Klant heeft geleden als gevolg van een “overmacht situatie”, zoals bedoeld in artikel 6:75 BW (“ DCC “). Dit omvat onder andere (en zonder beperking) het evenement dat een door Aro Wonen ingeschakelde derde partij niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen als gevolg van een geval van overmacht.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang Aro Wonen geen volledige betaling voor de Producten heeft ontvangen, behoudt Aro Wonen de eigendom van de Producten.

 

12. Persoonlijke gegevens

12.1 Aro Wonen zal de persoonlijke gegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd op de Site.

 

13. Pre-order voorwaarden (online)

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het plaatsen van online pre-order items die enkel in onze winkel te. Arnhem verkrijgbaar zijn.

13.1 De betaling van het volledige aankoopbedrag dient online te worden voldaan.

13.2 Zodra het item gereed is om opgehaald te worden in onze winkel te. Arnhem zullen wij contact met u opnemen binnen een redelijk termijn.

13.3 Geteld vanaf de dag van het op de hoogte stelling van het gereed staan van het pre-order item stellen wij u in de gelegenheid om het item binnen 6 weken op te halen. 

13.4 Op online pre-order aankopen zijn onze algemene aankoopvoorwaarden van toepassing.  

14. Slotbepalingen

14.1 De Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend geïnterpreteerd in overeenstemming met en worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

14.2 Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, wordt indien geen minnelijke regeling kan worden bereikt, beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter waar Aro Wonen haar voorkeur naar heeft.

14.3 In het geval dat een van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zullen de overige bepalingen worden geïnterpreteerd alsof dergelijke ongeldige bepalingen niet hierin zijn opgenomen.

Dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden dan geacht te zijn vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van Aro Wonen bij het invoegen van de oorspronkelijke bepaling.

 

Contact details

Mocht u na het lezen van de Algemene Voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan per e-mail of schriftelijk contact met ons op.

AROWONEN MEUBELS/DECORATIE WINKEL EN WEBSHOP
Boulevard Heuvelink 5A 

6828 KG Arnhem
Nederland 

AROWONEN DECORATIE BOUTIQUE
Aert van Nesstraat 58 
3012 CB Rotterdam

Nederland

Telefoonnummer:  (026) 213 54 46 
E-mail: [email protected]            

Telefoonnummer:  (026) 213 54 46
E-mail: [email protected]  

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 20-05-2021.